Telefoon: +31 30 737 00 25 Ma t/m vr (08:30 – 13:00) info@bibin.nl

Een korte terug- en vooruitblik realisatie begraafplaats in Tiel
Vanaf begin 2022, nu bijna 2 jaar geleden, zijn wij, Stichting BIBIN, een intensief traject aan het bewandelen met de gemeente Tiel om het bestemmingsplan van een stuk grond aan de Papesteeg in Tiel gewijzigd te krijgen met als doel om terplekke een Islamitische begraafplaats te realiseren.

We hebben hierover intensief contact met de gemeente Tiel waar we duidelijke afspraken mee hebben over de wijze waarop de bestemmingswijziging gerealiseerd zal worden. Dit gehele proces is vervat in een samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomst (SOK) tussen de gemeente en BIBIN.

In zo’n overeenkomst hebben we afspraken gemaakt over de kosten die betaald moeten worden (€ 28.380), welke stappen allemaal genomen zullen worden om uiteindelijk de wijziging van het bestemmingsplan zelf te realiseren en de inzet van ambtelijke uren voor dit proces. Verder zijn hierin ook afspraken gemaakt over de rolverdeling, wie wat moet doen om tot de wijziging te komen.

De eerste actie die uitgevoerd moest worden was een archeologisch onderzoek. Mede op advies van de gemeente is dit uitgevoerd door VUhbs, Vrije Universiteit Amsterdam. Naar aanleiding van dit onderzoek moest additioneel een proefsleuven onderzoek uitgevoerd worden en op 8 augustus 2022 heeft VUhbs, dit ook gedaan. De kosten van deze beide onderzoeken zijn door BIBIN betaald. Het laatste onderzoek heeft uitgewezen dat er niets van historische waarde in dat stuk grond zit en dat de gemeente het kan vrijgeven om als begraafplaats te dienen. De gemeente heeft vervolgens het advies van VUhbs overgenomen.  

In overleg met de gemeente Tiel heeft BIBIN daarna het buro SRO als adviseur ingehuurd om ondersteuning te bieden bij het uitvoeren van alle noodzakelijke werkzaamheden ten behoeve van de bestemmingswijziging.

In het bijzonder het opstellen van een bestemmingsplan dat aan alle wettelijke eisen voldoet met ook de daarbij behorende afstemming/communicatie met de verschillende gemeentelijke diensten om alle bezwaren/vragen te adresseren voordat een compleet en voldragen plan bij de gemeente kon worden ingediend was een zware opgave. Dit is echt specialistisch werk dat door professionals gedaan dient te worden. Uiteraard heeft BIBIN ook deze kosten betaald. Een andere opgave waar SRO ook heeft georganiseerd was ook het faciliteren van de omgevingsdialoog met de omwonenden, eveneens een verplicht onderdeel van het proces om een bestemmingswijziging te realiseren.

De laatste hindernis die genomen moest worden was het verkrijgen van een directe toegang vanaf het huidige moskeecomplex naar de toekomstige begraafplaats zelf. Hier zit een klein stuk gemeentegrond nog tussen. De toezegging van de gemeente aan BIBIN is dat dit stukje verkocht zal worden tegen een prijs van ongeveer 7.500 Euro.

Ondertussen is het bestemmingsplan, na alle aanpassingen, ambtelijk goedgekeurd en voorgelegd aan het college van de gemeente Tiel. Die heeft hier akkoord op gegeven en vanaf 15 november 2023 tot en met 27 december 2023 heeft het ter inzage gelegen en konden mensen hier bezwaar tegen maken.

Er zijn geen bezwaren/zienswijzen binnenkomen waardoor er ook geen aanleiding was om het plan aan te passen. 

Het plan is vervolgens op 16 januari 2024 ter akkoord aan het college voorgelegd en daarna ook goedgekeurd. Op 14 februari as. zal een commissievergadering gehouden worden waarin het gewijzigde bestemmingsplan ter bespreking zal worden voorgelegd. Hierna zal het plan op woensdag 28 februari 2024 ter goedkeuring aan de Raad van de gemeente Tiel aangeboden worden.

Als de Gemeenteraad het plan goedkeurt, zal het bestemmingsplan op 5 maart 2024 gepubliceerd worden en vanaf 6 maart ligt het plan 6 weken voor beroep ter inzage. Dus dan kan een ieder die dit wil, beroep instellen bij de Raad van State. Is er niemand die dat in die tijd doet, dan is het plan vanaf 17 april 2024 onherroepelijk. Meestal neemt de gemeente daarvoor nog twee weken extra om zeker te zijn dat er geen bezwaren tussen wal en schip gevallen is. Er kan altijd een mail verdwaald zijn, maar wel in de juiste periode ingediend zijn. De verwachting is dat niemand beroep instelt omdat ook niemand een zienswijze ingediend heeft in de afgelopen periode van 15 november tot en met 27 december 2023.

Conclusie is dat eind april van dit jaar alles vanuit de kant van de gemeente Tiel klaar is en BIBIN een terrein heeft dat, conform het bestemmingsplan, als Islamitische begraafplaats ingericht kan worden.

Overleg moskee El-Hassani

Daarnaast is BIBIN ook in overleg getreden met de moskee El-Hassani in Tiel om de mogelijkheden te bespreken voor de aankoop van hun huidige moskeecomplex dat overbodig zal worden na de realisatie van hun nieuw te bouwen moskee op een paar honderd meter verderop. Door de constructieve houding van zowel BIBIN als het bestuur van moskee El-Hassani is er een mondeling akkoord bereikt over het verkopen van het huidige complex aan BIBIN. In dit pand zal de toekomstige ontvangst/ontmoetingsruimte ten behoeve van de begraafplaats gerealiseerd worden. Hierdoor is het niet nodig om in het nieuwe bestemmingsplan van de begraafplaats ook een bouwplan voor een nieuw te bouwen ontvangstruimte op te nemen. Hiermee voorkomen we veel extra eisen waar rekening mee gehouden zou moeten worden wat ertoe zou leiden dat het proces alleen maar langer zou duren en bovendien ook duurder zou uitpakken. Een bijkomend voordeel van deze oplossing is dat een deel van de grond van de begraafplaats niet gebruikt hoeft te worden voor het neerzetten van een ontvangstruimte en het aanleggen van parkeergelegenheid voor bezoekers. Er kunnen daardoor meer graven gerealiseerd worden.

Het bestuur van moskee El-Hassani heeft ondertussen al een ledenraadpleging gehouden over de verkoop van hun complex aan stichting BIBIN en ook goedkeuring ontvangen om deze transactie door te laten gaan. BIBIN heeft toegezegd de prijs te betalen die door een onafhankelijke taxateur zal worden bepaald en tevens ook de kosten van deze taxatie voor eigen rekening te nemen.

Verder is ook afgesproken dat zodra de begraafplaats operationeel zal zijn er plek in het moskeecomplex gecreëerd zal worden die dienst zal doen als ontvangstruimte voor bezoekers van de begraafplaats. Tot dat de nieuwe moskee niet opgeleverd wordt zal dit complex dus een dubbele functie vervullen waarbij BIBIN ook een deel van de exploitatiekosten voor zijn rekening zal nemen.

 Overzicht betaalde kosten in Euro’s:

VUhbs €15.696,76
Buro SRO €17.656,50
Verlenging koopoptie grond €25.000,00
Vergoeding beschadiging maisveld €  1.750,00
Blom Ecologie €  1.191,85
Notaris €  1.512,50
Onkosten informatieavond €     925,00
Totaal (2022 en 2023) €63.732,61

Nog te betalen kosten

Rekening buro SRO op declaratiebasis: ——

Rekening Gemeente Tiel: legeskosten en kosten aanschaf stuk grond; €35.880